Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 31 januari 2023

Bedankt voor het kiezen van IdeaBuddy.

De websiteideabuddy.com ("Site") is eigendom van en wordt beheerd door Deep Blue Sea Studio DOO, Servië ("Deep Blue Sea Studio"). Hiermee kunnen gebruikers zich aanmelden en onze softwareproduct IdeaBuddy gebruiken, dat een op abonnementen gebaseerde webdienst is waarmee u uw zakelijke ideeën kunt plannen, modelleren en ontwikkelen. In deze Algemene Voorwaarden wordt IdeaBuddy soms aangeduid als de "Dienst".

Deze Algemene Voorwaarden ("De Overeenkomst") vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Deep Blue Sea Studio. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Zodra u de Site hebt bezocht en op de knop "Ik ga akkoord" of "Start mijn gratis proefperiode" hebt geklikt of de Dienst hebt gebruikt, gaat u akkoord met het aangaan van een juridische relatie met Deep Blue Sea Studio; en daarmee bent u wettelijk gebonden aan en gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Deep Blue Sea Studio, gezamenlijk aangeduid als de "Voorwaarden". Het Privacybeleid is beschikbaar ophttps://ideabuddy.com/privacy-policy. Als u een organisatie vertegenwoordigt, zal uw akkoord met deze Algemene Voorwaarden uw organisatie binden en verklaart en garandeert u hierbij dat u de bevoegdheid heeft om namens uw organisatie op te treden.

Bij het aangaan van deze overeenkomst hebt u het recht om een niet-elektronische handtekening te eisen of niet-elektronische gegevens te ontvangen, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet. Bovendien moet u akkoord gaan met de Voorwaarden in hun geheel om toegang te krijgen tot de Site, de Diensten (hieronder gedefinieerd) te gebruiken of de Software of Content te downloaden, te installeren of te gebruiken.

We kunnen deze Overeenkomst of het Privacybeleid op elk moment bijwerken, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U dient deze Overeenkomst en het Privacybeleid telkens te raadplegen wanneer u de Site bezoekt. Uw voortgezette gebruik van de Site en/of de Diensten wordt beschouwd als onherroepelijke aanvaarding van dergelijke herzieningen. Voordat u doorgaat, dient u een lokale kopie van deze Overeenkomst en het Privacybeleid af te drukken of op te slaan voor uw administratie. U dient regelmatig de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit document te controleren om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van deze Overeenkomst.

De Dienst wordt tegen betaling geleverd, hoewel sommige van de daarin opgenomen diensten kosteloos beschikbaar kunnen worden gesteld gedurende een gratis proefperiode. Na toestemming te hebben gekregen om de Site te gebruiken, hebt u toegang tot uw account en kunt u onze Dienst gebruiken. Deep Blue Sea kan u ook van tijd tot tijd nieuwsbrieven sturen. Bij het gebruik van de site merk op dat Deep Blue Sea Studio, in overeenstemming met onze Voorwaarden en ons Privacybeleid, bepaalde persoonlijke gegevens over u kan verzamelen en opslaan, evenals bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare gegevens.Onder geen enkele omstandigheid zal Deep Blue Sea Studio uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij voor hun marketingdoeleinden.

Wij vragen u deze Voorwaarden met zorg te lezen, en het is onze oprechte hoop dat u geniet van het gebruik van onze Site en Diensten.

1. Gebruik van de Dienst en Site en Registratie

Door in te stemmen met deze Voorwaarden bevestigt u dat u voldoet aan de volgende toegankelijkheidsvoorwaarden. Als u namens een bedrijf optreedt, gaat u ermee akkoord dat eindgebruikers van het bedrijf of werknemers toestemming krijgen om toegang te krijgen tot de Site, de services en gelicentieerde Site-software die zijn aangeschaft of anderszins toegankelijk zijn, en dat zij deze Voorwaarden eveneens zullen accepteren en naleven.

  In aanmerking komen: U komt in aanmerking om deze overeenkomst aan te gaan als u:
 • niet op enigerlei wijze door een bevoegde autoriteit, rechterlijk bevel of jurisdictiewet bent verboden om een wettelijke overeenkomst aan te gaan;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • als de Dienst moet worden gebruikt door een individu (de Gebruiker) jonger dan achttien (18) jaar of de leeftijd van wettelijke geschiktheid en capaciteit in de toepasselijke jurisdictie, verklaart u hierbij dat u de wettelijke voogd bent van de desbetreffende persoon, dat u beiden deze Voorwaarden hebt gelezen en ermee hebt ingestemd, en dat u, onderworpen aan deze Voorwaarden, heeft ingestemd met het huidige en voortdurende gebruik van de Dienst door de Gebruiker;
 • Deep Blue Sea Studio heeft u op geen enkel moment en om welke reden dan ook verhinderd, uitgesteld of beëindigd om welke reden dan ook, noch uw account en/of uw gebruik van de Dienst op enig moment en om welke reden dan ook belemmerd, uitgesteld of beëindigd;
 • u niet verblijft in een verboden staat, en op geen enkele manier geassocieerd bent met of lid bent van een terroristische organisatie;
 • u de Dienst gebruikt en/of deze Voorwaarden aangaat namens een bedrijf, dan heeft u de bevoegdheid om dit bedrijf wettelijk te binden aan deze Voorwaarden, en bent u gemachtigd door dit bedrijf en hebt u de nodige en vereiste toestemming van dit bedrijf om deze Voorwaarden namens dit bedrijf aan te gaan.

Alleen voor persoonlijk gebruik: U kunt ervoor kiezen om een abonnement op een abonnement te nemen (zoals gedefinieerd op onze prijspaginahttps://ideabuddy.com/pricing) dat u in staat stelt onze Dienst te gebruiken. Het abonnement en de bijbehorende licentie zijn alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U bent niet gemachtigd om de licentie en de bijbehorende services te verkopen, verhuren of verspreiden, noch om de licentie en de bijbehorende services te commercialiseren of te publiceren aan een derde partij.

  Juist en Beperkt Gebruik: U mag de Diensten alleen op wettige wijze en in overeenstemming met deze Voorwaarden gebruiken, u mag geen derde partij toestaan de Diensten op enige wijze te gebruiken, en u mag niet:
 • de werking van de Diensten belemmeren, verstoren of vertragen;
 • iemand lastigvallen, intimideren of bedreigen of een persoon of computer systeem op enigerlei wijze verstoren, waaronder het verzenden van spam, malware of ongevraagde berichten;
 • inbreuk maken op of de rechten van een persoon schenden, inclusief hun recht op privacy en hun intellectuele eigendomsrechten; en u mag geen persoonlijke gegevens verzamelen over andere gebruikers van de Dienst zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 • geautomatiseerde middelen gebruiken, zoals softwarecrawlers, scripts of robots, om gegevens die beschikbaar zijn via de Dienst te verzamelen, te accumuleren of te verwerken, noch mag u enige Content, gegevens of andere materialen exporteren, extraheren, downloaden of opslaan die de Service biedt;
 • een database aanmaken, "Software as-a-Service" (SaaS) aanbieden of een hostingdienst of andere middelen gebruiken om de Diensten, Content of andere gegevens en materialen die binnen of via de Diensten beschikbaar zijn, te distribueren of door te verkopen;
 • het goedkeuren, aansporen, toestaan of op enigerlei wijze toestaan dat een derde partij een van het voorgaande doet;
 • de Diensten gebruiken voor elk illegaal, onethisch of ongeautoriseerd doel, of voor elk doel dat in enigerlei opzicht naar het oordeel van Deep Blue Sea Studio de goede naam en de goodwill van Deep Blue Sea Studio kan schaden.

U mag geen script, software of opdringerige code of component maken die schadelijk is of potentieel schadelijk is voor, of de werking van de Diensten belemmert, verstoort, devalueert of niet-goedgekeurde functionaliteit toevoegt aan de Diensten.

Dit omvat het verzenden of beschikbaar stellen in verband met de Diensten van elk type webbug, virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, spyware of enig ander computercode, programma of bestand dat schade kan toebrengen of is bedoeld om schade toe te brengen of de werking van Deep Blue Sea Studio hardware, software of telecommunicatieapparatuur te kapen.

Geen Licentie: Behalve zoals expliciet in deze Voorwaarden in licentie gegeven, is het u verboden om het intellectuele eigendom van Deep Blue Sea Studio of dat van zijn eindgebruikers te gebruiken of te delen.

2. Profielinformatie en Account

U stemt ermee in en begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord, dat samen met uw e-mailadres toegang geeft tot de Diensten. Dat e-mailadres en wachtwoord, samen met andere gebruikersinformatie die u verstrekt, vormen uw 'Profielinformatie' en stellen u in staat toegang te krijgen tot uw account ('Account'). U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en onmiddellijk bijgewerkte informatie te verstrekken als uw omstandigheden veranderen. U mag uw Profielinformatie niet verkeerd voorstellen.

Verifiëren van uw Account: Bij het registreren voor de Diensten kan Deep Blue Sea Studio uw identiteit verifiëren via andere diensten en, naar eigen goeddunken, aanvullende gegevens of identificatie vereisen.

Als u zich registreert via elektronische post, kan Deep Blue Sea Studio ervoor kiezen om uw e-mailadres te verifiëren door een elektronische melding naar het door u opgegeven adres te sturen. In deze melding kan Deep Blue Sea Studio informatie of links opnemen die dienen ter verificatie van uw identiteit als eigenaar van het e-mailadres. Zodra uw identiteit is geauthenticeerd, zal Deep Blue Sea Studio een geregistreerd account op uw naam instellen.

Beveiligen van uw Account: Overeenkomstig de gevoeligheid van de gegevens die op de service zijn opgeslagen en eventuele risico's voor de gegevens die betrokken zijn bij het gebruik van de Dienst, bent u verplicht om een wachtwoord te creëren en dit wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot uw Account.

Het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw Account, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord is uw exclusieve verantwoordelijkheid. Bovendien stemt u ermee in om als enige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw Account plaatsvinden.

Eén Account per Persoon: Het beleid van Deep Blue Sea Studio is om één Account per persoon te hebben, en één persoon per Account. U mag niet meer dan één Account hebben, en u mag anderen geen toegang geven tot uw Account.

Als u een bedrijf bent of het Account namens een bedrijf gebruikt, kunt u toegang verlenen aan één werknemer, en slechts aan één werknemer, en alleen wanneer die persoon gemachtigd is om namens u toegang te krijgen tot het Account.

U geeft hierbij te kennen en erkent dat, tenzij u ons uitdrukkelijk anders heeft geïnformeerd, iedereen die toegang zoekt tot uw bedrijfsaccount de vereiste toestemmingen en autorisaties heeft en namens u handelt.

U erkent ook dat enige handeling of nalatigheid in verband met een dergelijk gebruik door een andere persoon is alsof die handelingen of nalatigheden de uwe waren en u verantwoordelijk blijft voor eventuele verlies, onderbreking of schade die dergelijke handelingen of nalatigheden kunnen veroorzaken.

Delen van uw Accountgegevens: U bent uitdrukkelijk verboden om uw gebruikersnaam en wachtwoord met een andere persoon of derde partij te delen.

Melding van Misbruik: U bent verplicht Deep Blue Sea Studio onmiddellijk op de hoogte te stellen, opin elk geval dat u reden heeft om aan te nemen dat uw account is gehackt of niet langer veilig is, of als u op de hoogte bent gesteld van daadwerkelijk of mogelijk ongeoorloofd gebruik van uw IdeaBuddy-account, of dit gebruik nu bedoeld was of onbedoeld.

Aansprakelijkheid van Deep Blue Sea Studio: Zonder afbreuk te doen aan enige aansprakelijkheidsbeperking in deze Voorwaarden, zal Deep Blue Sea Studio niet aansprakelijk zijn in elk geval waarin u zich niet aan deze beveiligingsnormen hebt gehouden. Deep Blue Sea Studio kan u op geen enkele manier helpen als u zijn beveiligingsrichtlijnen niet naleeft, zoals periodiek gepubliceerd.

3. Eigendom van Inhoud, Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten, titels, belangen en eigendom en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de handelsmerken en de Site, inclusief maar niet beperkt tot de 'look and feel' ervan (bijv. tekst, afbeeldingen, logo's, knoppen, pictogrammen en de plaatsing en lay-out daarvan), afbeeldingen, video, audio, gegevens, inhoud, software en andere media, materialen of informatie, behalve gebruikersinhoud, zijn en blijven het eigendom van Deep Blue Sea Studio en zijn licentiegevers. De Site en de Dienst zijn beschermd onder de Servische en internationale auteursrecht-, handelsmerk- en andere wetten en verdragen.

“Intellectuele eigendomsrechten” omvat en omvat de rechten zoals gedefinieerd in, en van toepassing op, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, dienstmerken en handelsmerken. Octrooien, knowhow, vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten en eventuele wettelijke, morele of ethische rechten van welk type dan ook onder de wetten of voorschriften van enige buitenlandse of binnenlandse overheids-, gerechtelijke of regelgevende autoriteit vallen ook onder de paraplu van Intellectuele Eigendomsrechten.

Beperkingen. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Voorwaarden, mag de Inhoud niet worden gebruikt of beschikbaar worden gesteld aan anderen voor welk doel dan ook, op welke manier dan ook.

Onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst verlenen wij u gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, niet-exclusief, herroepbaar, beperkt recht met beperkt doel om toegang te krijgen tot de Site en gebruik te maken van de Diensten die onderworpen zijn aan een geldige Abonnement.

DEEP BLUE SEA STUDIO MAAKT GEEN AANSPRAAK OP ENIG EIGENDOM VAN ENIGE INHOUD, INCLUSIEF VAN UW BEDRIJFSIDEEËN, TEKST, GEGEVENS, INFORMATIE, AFBEELDINGEN, FOTO'S, MUZIEK, GELUID, VIDEO OF ANDER MATERIAAL, DAT U INVOERT, UPLOADT, VERZENDT OF OPSLAAT IN UW IDEABUDDY-ACCOUNT. UW IDEEËN BLIJVEN VEILIG EN VOLLEDIG CONFIDENTIEEL. HET VERSLEUTELINGSPROCES BESCHERMT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 24/7, ZODAT NIEMAND TOEGANG HEEFT ZONDER UW TOESTEMMING.

Alle invoer en uploads in uw IdeaBuddy-account worden één maand na het verlopen van uw abonnement opgeslagen en vervolgens permanent verwijderd.

Deep Blue Sea Studio behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen, te lezen, te behouden en informatie en inhoud openbaar te maken waarvan het redelijkerwijs gelooft dat deze noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan enige toepasselijke wet, regelgeving, wettelijk proces of verzoek van de overheid, (b) deze Voorwaarden van Dienst af te dwingen, inclusief het onderzoek van mogelijke schendingen hiervan, (c) fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken (inclusief, zonder beperking, het filteren van spam), (d) te reageren op ondersteuningsverzoeken van Gebruikers, of (e) de rechten, eigendom of veiligheid van Deep Blue Sea Studio, zijn Gebruikers en het publiek te beschermen.

Deep Blue Sea Studio zal de verwerkte persoonlijke gegevens namens zijn gebruikers alleen behouden, gebruiken of openbaar maken voor het specifieke doel van het uitvoeren van de Diensten of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke privacywetten.

Deep Blue Sea Studio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het uitoefenen of niet uitoefenen van zijn rechten onder deze Voorwaarden van Dienst.

4. Feedback

U mag, maar bent niet verplicht om Deep Blue Sea Studio input, suggesties, gegevens, materialen en/of feedback te verstrekken met betrekking tot de Diensten, Software en/of de Inhoud in verband met uw gebruik daarvan ('Feedback').

Deep Blue Sea Studio zal alle rechten, titel en belangen in en op voornoemde Feedback bezitten en kan dergelijke Feedback naar eigen goeddunken gebruiken of opnemen in de Diensten, Inhoud en/of Software.

U erkent dat ideeën, suggesties, concepten, processen of technieken (anders dan uw Inhoud) die u aan ons verstrekt met betrekking tot de Diensten, de Site of Deep Blue Sea Studio of zijn bedrijf ('Feedback'), ons eigendom worden zonder enige vergoeding of andere tegenprestatie die u door ons wordt betaald, en dat u dit uit vrije wil doet. Wij kunnen al dan niet, naar eigen goeddunken, de Feedback gebruiken of opnemen (in welke vorm of afgeleide dan ook we ook besluiten) in de Site, zijn software, diensten, documentatie, bedrijf of andere producten, of in toekomstige versies of afgeleiden van het voorgaande. U draagt hierbij alle rechten wereldwijd in eeuwigdurende duur aan ons over in enige Feedback en, indien van toepassing, doet afstand van enige morele rechten.

5. Gebruikersverklaringen en garanties

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Inhoud en de gevolgen van het uploaden, opslaan, verzenden of anderszins verspreiden van Inhoud naar en/of vanuit uw account. Behalve zoals hierin uiteengezet, zal Deep Blue Sea Studio geen enkele Inhoud gebruiken voor enig ander doel dan het leveren van de Dienst.

  Door Inhoud te uploaden, op te slaan, te verzenden of anderszins te verspreiden, bevestigt, vertegenwoordigt en garandeert u dat:
 • de Inhoud en elk gebruik ervan niet: (i) inbreuk maakt op, schendt of misbruik maakt van enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, octrooi, bedrijfsgeheim, moreel recht, privacyrecht, recht op publiciteit of enig ander intellectueel eigendoms- of eigendomsrecht, (ii) enige effectenwet of -regulering in enige jurisdictie schendt, of (iii) lasterlijk, beledigend of smadelijk is voor enige andere persoon; en
 • de Inhoud geen virussen, adware, spyware, wormen of andere schadelijke code bevat. Overtreders van rechten van derden kunnen strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid oplopen. Deep Blue Sea Studio behoudt alle rechten en rechtsmiddelen tegen elke Gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

6. Geen aansprakelijkheid

Deep Blue Sea Studio is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of voortvloeiend uit de Dienst, Site, Software of Inhoud. Hieronder vallen directe of indirecte, incidentele, bijzondere of uitzonderlijke of gevolgschade van welke aard dan ook die van invloed is op het gebruik of resulteren in een onvermogen om een van het voorgaande te gebruiken, inclusief het niet presteren van een van het voorgaande zoals voorgesteld of verwacht.

Dergelijke schade omvat verlies van goede naam, gegevens of winst, de prestaties of het niet nakomen van deze voorwaarden, samen met enige handeling, nalaten of oorzaak, inclusief en zonder beperking, enige schade die kan voortvloeien uit het gedrag van enige derde partij.

Voor zover toegestaan onder de wet zoals die op u en/of uw gebruik van de Dienst, Site of Inhoud van toepassing is, en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan geen actie door u worden ingesteld nadat een (1) jaar is verstreken na het ontstaan van de oorzaak van de actie tegen Deep Blue Sea Studio of een van zijn werknemers, directeuren, functionarissen, dochterondernemingen of eindgebruikers om welke reden dan ook, inclusief schending van deze voorwaarden.

De voorgaande beperkingen, uitsluitingen en disclaimers zijn van toepassing op alle vorderingen tot schadevergoeding, ongeacht of deze gebaseerd zijn op een contractuele actie, op nalatigheid, op een garantie, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid, onrechtmatige daad of anderszins.

U erkent en gaat hierbij akkoord dat deze beperkingen van aansprakelijkheid overeenkomsten zijn die deels het bedrag van de overweging vormen voor de Site, Inhoud of Diensten die Deep Blue Sea Studio aan u aanbiedt, en dergelijke beperkingen zullen van toepassing zijn ondanks het niet halen van het essentiële doel van enig beperkt rechtsmiddel, en zelfs in het geval dat Deep Blue Sea Studio en/of enige dochteronderneming van Deep Blue Sea Studio in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheden en/of schade.

Onverminderd het voorgaande zal de totale aansprakelijkheid van Deep Blue Sea Studio jegens u niet hoger zijn dan de bedragen die u heeft betaald voor een Deep Blue Sea Studio Abonnementsplan gedurende de 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan het ontstaan van de oorzaak van de actie.

De Gebruiker erkent volledig door akkoord te gaan met de hierin opgenomen voorwaarden dat Deep Blue Sea Studio en zijn dochterondernemingen geen garanties bieden met betrekking tot de prestaties, nauwkeurigheid, functionaliteit of geschiktheid van de Dienst of Inhoud voor welk doel dan ook. Deep Blue Sea Studio garandeert niet en doet geen uitspraken over het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of te werken, of de resultaten van het gebruik van de op de dienst beschikbare inhoud.

De Dienst, Site en Inhoud, en enig deel daarvan, worden geleverd op 'as is'- en 'beschikbaar'-basis, zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief garanties van titel of titel-niet-inbreuk, of impliciete garanties met betrekking tot gebruik, verkoopbaarheid, of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik.

7. Advertenties

De Site kan advertenties weergeven, hoewel Deep Blue Sea Studio deze advertenties of hun inhoud noch goedkeurt noch controleert; noch is Deep Blue Sea Studio hiervoor verantwoordelijk, zelfs niet in die gevallen waarin zij verbonden lijken te zijn met Deep Blue Sea Studio.

8. Wijziging van deze Voorwaarden

Deep Blue Sea Studio kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, met of zonder kennisgeving, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. Als u concludeert dat een wijziging voor u niet acceptabel is, kunt u deze Voorwaarden beëindigen. Het is echter belangrijk op te merken dat wijzigingen in deze Voorwaarden geen terugwerkende kracht zullen hebben. Het is daarom belangrijk om periodiek deze Voorwaarden te controleren op wijzigingen, aanpassingen en modificaties, en u wordt sterk aangeraden dit te doen.

9. Betaling, Terugbetaling, Upgraden en Downgraden

Bij het abonneren op een Abonnementsplan voor de Inhoud en Diensten zoals door Deep Blue Sea Studio beschikbaar gesteld op onze prijspaginahttps://ideabuddy.com/pricing, bent u verplicht de kosten te betalen die zijn gepubliceerd op de Site op het moment dat u zich aanmeldt. De betaling wordt gedaan via onze derde betalingsdienstverlener, Paddle, en is onderhevig aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Paddle is beschikbaar ophttps://paddle.com.

Wanneer u een Abonnementsplan aanschaft, wordt uw abonnement vooraf in rekening gebracht aan het begin van elke factureringsperiode. Het wordt automatisch verlengd aan het einde van de betreffende abonnementsperiode.

Tarieven: Deep Blue Sea Studio kan van tijd tot tijd maandelijkse en jaarlijkse tarieven of eenmalige kosten bepalen, vaststellen of wijzigen voor het gebruik van de Dienst.

De Dienst wordt vooraf per maand of per jaar in rekening gebracht en is niet-restitueerbaar. Er worden geen restituties of tegoeden verleend voor gedeeltelijke maanden van service, restituties voor upgraden/downgraden of restituties voor ongebruikte maanden met een open account. Om iedereen gelijk te behandelen, worden er geen uitzonderingen gemaakt;

Alle kosten zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten die door belastingautoriteiten worden opgelegd, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen, heffingen of rechten. Als u besluit over te stappen van het ene plan naar het andere, wordt uw bestaande betaalplan beëindigd en wordt het eerste factureringsmaandbedrag direct bij het upgraden in rekening gebracht; standaard zal onze handelsdienstverlener (Paddle) de abonnementskosten naar rato aanpassen bij het veranderen van plannen.

Al uw invoergegevens in het IdeaBuddy-account worden opgeslagen wanneer u een upgrade uitvoert. Het downgraden van de Dienst kan leiden tot het verlies van Inhoud, functies of capaciteit van uw Account. Deep Blue Sea Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een dergelijk verlies.

Bij elke upgrade of downgrade in het abonnementsniveau wordt uw creditcard of andere betaalmethode die u heeft verstrekt automatisch belast tegen het nieuwe tarief bij uw volgende factureringscyclus.

10. Beëindiging

Deep Blue Sea Studio kan naar eigen goeddunken deze Voorwaarden, de Dienst of enige door haar geleverde dienst om welke reden dan ook beëindigen, of de beëindiging nu van toepassing is op alle gebruikers of alleen op u.

Deze Voorwaarden kunnen om welke reden dan ook en zonder beperking worden beëindigd, met inbegrip van en zonder beperking indien Deep Blue Sea Studio van mening is dat u deze Voorwaarden heeft geschonden of heeft gehandeld op een manier die schadelijk kan zijn voor Deep Blue Sea Studio of de Diensten. Deep Blue Sea Studio kan naar eigen goeddunken afzien van het leveren van de Diensten of enig deel daarvan, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

U begrijpt en gaat hierbij akkoord dat beëindiging van uw toegang tot de dienst of diensten zonder voorafgaande kennisgeving kan gelden, en u erkent volledig dat Deep Blue Sea Studio de diensten onmiddellijk kan beëindigen of uw Inhoud kan verwijderen.

Bovendien is Deep Blue Sea Studio niet aansprakelijk voor enige schade die aan u of een derde partij wordt toegebracht als gevolg van dergelijke beëindigingsprocedures, of door opschorting of anderszins beperken van uw gebruik van de Diensten.

Echter, in elk geval waar Deep Blue Sea Studio deze Voorwaarden beëindigt om redenen die niet te wijten zijn aan enige schending van deze Voorwaarden door uw kant, zal Deep Blue Sea Studio de Diensten blijven leveren gedurende de betaalde Abonnementsperiode of het ongebruikte gedeelte van uw vooraf betaalde abonnementskosten terugbetalen; naar uw voorkeur.

11. Terugbetaling

U garandeert hierbij om Deep Blue Sea Studio en zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenkosten, die voortvloeien uit enige schending van verplichtingen en verantwoordelijkheden van uw kant onder deze Voorwaarden of die verband houden met uw gebruik of onvermogen om de Dienst, Inhoud, Software of de Site te gebruiken. Deze vergoeding dient onverwijld te geschieden, overeenkomstig het verzoek van Deep Blue Sea Studio.

12. Gehele Overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Deep Blue Sea Studio en uzelf. Het kan alleen worden herzien door een schriftelijk instrument. Enige afstand, vertraging of terughoudendheid van Deep Blue Sea Studio om haar rechten af te dwingen, mag niet worden opgevat als een wijziging van genoemde overeenkomst.

13. Overdracht

Deep Blue Sea Studio kan al haar rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of onder enig Abonnementsplan toewijzen aan een derde partij. Dit geldt zonder enige beperking voor een dochteronderneming en/of in geval van een fusie, overname of verkoop van alle of het merendeel van haar aandelen of activa, of een dergelijk deel van haar activa dat aan deze Voorwaarden ten grondslag ligt, met of zonder kennisgeving. Deze Voorwaarden zullen zich aanpassen ten behoeve van een eventuele opvolger van Deep Blue Sea Studio.

14. Toepasselijk recht

Deze servicevoorwaarden worden uitsluitend beheerst door de wetten van de Republiek Servië, ongeacht de regels inzake conflicterende wetgeving, en elk geschil dat daaruit voortvloeit, wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het district Belgrado.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen we een injunctie vragen bij elke bevoegde rechtbank. U gaat ermee akkoord dat elke rechtsvordering die u heeft die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, binnen één jaar na het ontstaan van de rechtsvordering moet worden ingediend. Anders is een dergelijke rechtsvordering permanent verjaard.

15. Geen Collectieve Rechtszaak

U gaat ermee akkoord geen collectieve rechtszaak tegen Deep Blue Sea Studio aan te spannen, en persoonlijk en uitsluitend eventuele verliezen te claimen.

16. Systeemvereisten:

  IdeaBuddy werkt op de meest recente versie van de volgende browsers:
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Edge

IdeaBuddy vereist dat cookies en JavaScript zijn ingeschakeld om correct te werken. Desondanks heeft de Gebruiker het recht om cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de verstrekking van de Diensten uit te schakelen door zich af te melden voor het gebruik van bepaalde cookies bij het gebruik van de Dienst

U kunt contact met ons opnemen via e-mail opof per post op:

Idea Buddy

1049 El Monte Avenue, Ste C #601

Mountain View, CA 94040

USA

IdeaBuddy - Bring your business idea to life | Product Hunt